Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlava A

21. 4. 2007

Nová skutečnost – nepředložení jediného důkazu ke skutkovým znakům tr. činu vraždy

-         Lhaní předsedkyně 48T senátu Městského soudu v Praze

Nový svědek – JUDr. Veronika Čeplová – předsedkyně 48T senátu Městského soudu v Praze.

 

            Tento dokument vychází z obsahu přílohy a) – usnesení MS v Praze ze dne 7. 4. 2006, Č.j. Nt 206/2006 a z tvrzení na str. 3 této přílohy: cit.: „Městský soud v Praze, který jak vyplývá z protokolu o hlavním líčení, všechny tři tehdy obžalované v dostatečném rozsahu k věci a to opakovaně znovu vyslýchal…“ Toto tvrzení je zcela pomatené a zavádějící! Vše totiž úzce souvisí s tím, co senát Městského soudu v Praze prováděl dne 6. 3. 2002.

            Především, jak je patrné ze str. 2 protokolu ze dne 6. 3. 2002, bylo využito ust. §208 – t.ř. a byly prováděny oddělené výslechy obžalovaných – avšak zcela svévolně a bez sebemenšího odůvodnění.

            Je nutno upozornit, že v celé věci se jedná o „obsah důkazů“. Především pak o obsah výpovědí S. Žirovnické a L. Žáka (viz. Hlava G a D tohoto podání).

            Ani S. Žirovnická, ani L. Žák nezopakovali své výpovědi z přípravného řízení. Tyto výpovědi byly provedeny v kolizi obhajoby v tomto přípravném řízení a byly tudíž nepoužitelné v řízení před soudem.

            S. Žirovnická tedy vypovídala dne 6. 3. 2002 za porušení práva na obhajobu A. Žirovnického, neboť tento nebyl její výpovědi přítomen. Ve své výpovědi nepředložila jediný důkaz, který by souvisel se skutkovým znakem tr. činu vraždy! V rozporu s tvrzením obsaženém v příloze a) byly její výpovědi přečteny (viz. str. 8, protokolu ze dne 6. 3. 2002).

            Jelikož výpovědi z přípravného řízení však nebyly provedeny v souladu s trestním řádem, nemohly být čteny! (viz. ust. §207 odst. 2 – t.ř.).

            Tudíž závěr je jediný – údajně to byla JUDr. Čeplová, kdo „předložil“ nepoužitelné důkazy, kterých bylo užito k likvidaci A. Žirovnického.

            Spis obsahuje výpovědi S. Žirovnické z přípravného řízení na čl. 304.-312., 313.-316, 317.-339., 340.-343. a 352.-355.

            Skutečnosti neodpovídající trestnímu řádu:

  1. čl. 304.-312. – výpověď ze dne 6. 3. 2001:

-         Tato výpověď je absolutně neúčinná, neboť byla pořízena před sdělením obvinění A. Žirovnickému.

-         „Obsah“ této výpovědi nebyl nikdy S. Žirovnickou zopakován.

-         Tato výpověď je objektivně nepravdivá (viz. Hlava G).

-         Na tuto výpověď lze přímo vztáhnout existující kolizi v obhajobě.

  1. čl. 313.-318. – výpovědi ze dnů 7. 3. a 17. 7. 2001:

-         „Obsah“ těchto výpovědí neobsahuje důkaz k některému ze skutkových znaků k tr. činu vraždy, lze na ně přímo vztáhnout existující kolizi v obhajobě.

  1. čl. 319.-339. – přepis vidoevýslechu ze dne 17. 7. 2001:

-         vyšetřovatelem byly v průběhu výslechu pokládány klamavé a sugestivní otázky a došlo k manipulaci s obsahem nezákonně pořízených telefonních odposlechů.

-         Telefonní odposlechy nebyly pořízeny na základě „příkazu“ soudu dle §88 odst. 1, 2 tr. řádu.

-         „Obsah“ se netýká žádného ze skutkových znaků k tr. činu vraždy.

  1. čl. 340.-343. a 352.-355:

-         Tyto neobsahují žádnou informaci k vraždě.

 

 

Jestliže tedy výpověď ze dne 6. 3. 2001  S. Žirovnické je jako důkaz absolutně nepoužitelná proti A. Žirovnickému v řízení před soudem, pak S. Žirovnická nikdy nevypověděla nic, co by se nějak vztahovalo ke skutkovým znakům tr. činu vraždy.

            Jestliže tedy svědkyně JUDr. Čeplová tvrdí v příloze a), že existující kolize byla odstraněna „opakovanými výslechy“, pak její tvrzení je lež.

Zcela zásadní je však skutečnost, že A. Žirovnický nikdy nebyl seznámen ze strany soudu s obsahem výpovědi spoluobžalované S. Žirovnické!! Obdržel pouze protokol ze dne 6. 3. 2002, tam však obsah výpovědi, které údajně měly být čteny, nebyl uveden!!

    1. Žirovnický zde tedy uvádí, že JUDr. Veronika Čeplová tyto výpovědi vůbec nečetla, protože jí to neumožňovalo ust. §207 odst. 2 – tr. řádu!!

Pokud pak jde o obsah výpovědi L. Žáka ze dne 6. 3. 2002, pak tato výpověď neobsahuje ve svém obsahu žádnou relevantní skutečnost vztahující se k některému ze skutkových znaků k tr. činu vraždy.

            Navíc výpověď L. Žáka je objektivně nepravdivá (viz. Hlava D).

            Všechny výpovědi L. Žáka z přípravného řízení byly pořízeny v kolizi obhajoby.

Fakt, že v obsahu přílohy a) svědkyně JUDr. Čeplová uvádí, že soud znovu všechny obžalované vyslechl, ve vztahu ke kolizi obhajoby, čímž ji odstranil, je pak zcela irelevantní, neboť obsah jeho výpovědi se nevztahuje k žádnému skutkovému znaku tr. činu vraždy.

            Důkazy ze dne 6. 3. 2002 byly nejen zmanipulovány a zfalšovány, ale byly ve svém důsledku dezinterpretovány.

            V této souvislosti se A. Žirovnický odkazuje na závazný výklad provedený ústavním soudem v ČR v jeho nálezu III. Ús 398/97 ze dne 4. 6. 1998: „Před obecným soudem provedené důkazy musí jím být – právě pro účely jejich hodnocení – správně, tj. skutečnosti (přesněji obsah spisu) odpovídajícím způsobem reprodukovány, pokud se týká ve vlastním vyhodnocení interpretovány. Řečeno jen poněkud jinými slovy, předpokladem náležitého a také ústavně souladného hodnocení důkazu je, že informace z hodnoceného důkazu zůstane bez jakékoli deformace v procesu jeho hodnocení zachována a výlučně jen jako taková se promítne do vlastního vyhodnocení jako konečného úsudku soudu.“

 

            Závěr Hlavy A:

            V průběhu hlavního líčení v březnu roku 2002 nebyl předložen jediný přímý důkaz vztahující se k A. Žirovnickému a k některému ze skutkových znaků tr. činu vraždy. Městským soudem v Praze byly použity absolutně nepoužitelné důkazy za flagrantního porušení tr. řádu.

            JUDr. Veronika Čeplová lhala a lže o skutečnostech vraždy p. Milana Hosnedla.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář